Friday, May 25, 2012

De Maskers - Batman - The Saint

ZZ en de Maskers is een Nederlandse beatband die vooral bekendheid genoot tussen 1963 en 1965 met zanger Bob Bouber, artiestennaam van Boris Blom.
De band ontstaat eind 1962 als Bouber de Apron Strings ziet optreden. Hij bedenkt het concept van Z.Z. & de Maskers, waarbij de complete groep (inclusief Z.Z.) met maskers optreedt. Later zal Bouber zijn masker afgooien. De groep richt zich aanvankelijk op Nederlandstalige rock met nummers als Dracula en Ik heb genoeg van jou. Daarnaast wordt een groot aantal instrumentale nummers onder de naam Z.Z. & de Maskers uitgebracht, hoewel Bouber daar geen bijdrage aan levert. Jan de Hont is de solist op deze nummers, waarvan La Comparsa een klassieker is geworden. Geïnspireerd door de Britse beatmuziek gaat de groep in 1964 ook Engelstalige nummers opnemen als Sloppin' in Las Vegas en Cheat cheat cheat.
In 1965 worden twee singles uitgebracht met Chubby Checker (Stoppin' in Las Vegas, een aangepaste versie van Sloppin' in Las Vegas) en Baby Baby Balla Balla. Kort daarop gaan Bouber en de Maskers ieder huns weegs. De Maskers hebben wat succes met singles als Brand New Cadillac en Three's a crowd, maar de band weet ondanks het aanwezige muzikale talent geen echt eigen stijl op te bouwen. Dit is mede te wijten aan de houding van platenmaatschappij Artone en producer Lion Swaab. Zo wordt een Nederlandstalige opname Groot schandaal in de familie afgewisseld met een single met twee Ray Charles covers (Unchain my heart / Georgia on my mind). Ook is er een tweede opnamesessie met Chubby Checker, waarvan My baby baby balla balla op single wordt uitgebracht. In 1968 begint het succes terug te lopen en wordt een samenwerking met Johnny Kendall aangegaan, die inmiddels zonder Heralds zit. Eind jaren '60 worden de Maskers opgeheven. Jaap de Groot begint een solocarrière als Mike Rondell en wordt later radiopresentator bij de NCRV, terwijl Ador Otting en gitarist Jan de Hont verder gaan met de groep September. De Hont oogst verder veel succes o.a. als lid van Neerlands Hoop Express met Bram Vermeulen en Freek de Jonge, The Magnificent 7 met Henny Vrienten en Fay Lovsky, Bram Vermeulen en de Toekomst, als sessiegitarist van oa The Cats, Jaap Dekker, Jan Rot en als begeleider van Boudewijn de Groot.
Midden jaren tachtig wordt De Maskers door Jan de Hont en Ador Otting nieuw leven ingeblazen. Ze spelen vanaf 1985 op diverse jaren-zestigfestivals. In 1986 wordt het album You Only Live Twice opgenomen en de single "Dreamlover" uitgebracht. Een doorslaand succes is de comeback niet. Dat lukt beter als de band in 2000 een nieuwe poging waagt met de gebroeders De Hont en Jaap de Groot in de gelederen. Ador Otting was inmiddels in 1997 overleden.
In december 2004 stuurt De Hont een brief naar de redactie van Vara TV Magazine, naar aanleiding van de tekst "Jan de Hont, gitarist van voormalig ZZ & De Maskers" in dit magazine. Hij schrijft dat hij nog steeds gitarist is van De Maskers, dat ze nog onlangs in Carré speelden, en dat de band nu een onderdeel is "van een package waarvan ook Sailor, The Rubettes, The Fortunes, Middle Of The Road en Shocking Blue deel uitmaken."

De Maskers - Batman
De Maskers - The Saint

10 comments:

ana-b said...

Ik spreek geen Nederlands....but I'm loving the Batman records. Thank you.

frobbert said...

Your Dutch is pretty good!

RecordCollector said...

I Didn't know you were a Dutchman. But thanks for this great post! Bedankt!

Devil Dick said...

i can not tell a lie.... i stole it all from a dutch wikipedia....

Holly said...

Thank toy Devil Dick.

Oh hey @RecordCollector! I miss you!
Glad you're OK :-)

Jerry Lee said...

Hey, if they're Dutch, why did they have their photo taken at the refinery in West Philly??

michael vee said...

.. you find more adventures of Batman and Robin at
http://michaelvee.livejournal.com/?skip=30

best greetings from Milano and keep on your great labor of diggin' for gold!
Zappp! Pough! Whooosh!!!

Desmond said...

It's quite the best rendition of the batman theme I ever did hear.

Anonymous said...

ZZ and Masks is a Dutch beat band mainly fame between 1963 and 1965 with singer Bob Bouber, stage name of Boris Blom.
The band formed late 1962 as Bouber the Apron Strings will occur. He invents the concept of Z.Z. & The Masks, which the whole group (including ZZ) acting with masks. Later Bouber discard his mask. The group initially focus on Dutch rock with songs like Dracula and I'm tired of you. In addition, a large number of instrumental tracks, under the name ZZ Masks & the cast, although there Bouber not contributing to them. Jan de Hont is the soloist on this song, which has become a classic La Comparsa. Inspired by the British beat music, the group in 1964 also include English songs as Sloppin 'in Las Vegas and cheat cheat cheat.
In 1965, two singles with Chubby Checker (Stoppin 'in Las Vegas, a modified version of Sloppin' in Las Vegas) and Baby Baby Balla Balla. Shortly after going Bouber and masks each their way. The masks have some success with singles like Brand New Cadillac and Three's a crowd, but the band knows despite the present no real musical talent to build their own style. This is partly due to the attitude of record and producer Lion Artone Swaab. Thus, a Dutch recording Large scandal in the family alternated with a single with two covers Ray Charles (Unchain my heart / Georgia on my mind). There is a second recording session with Chubby Checker, whose baby balla balla My baby will be released on single. In 1968, the success starts to walk back and entered into a collaboration with Johnny Kendall, who now sits without Heralds. Late 60s, the masks removed. Jaap de Groot started a solo career as Mike Rondell and later radio presenter at NCRV while Ador Otting and guitarist Jan de Hont continue with the group September. The Hont harvest continued success such as a member of Holland's Hope Express Bram Vermeulen and Freek de Jonge, The Magnificent 7 with Henny Vrienten and Fay Lovsky, Bram Vermeulen and the Future, as a session guitarist for bands like the Cats, Jaap Dekker, Jan Rot and as supervisor of Boudewijn de Groot.
Mid eighties Masks by Jan de Hont and Ador Otting revived. They play from 1985 in various sixties festivals. In 1986 the album You Only Live Twice and recorded the single "Dream Lover" was released. A resounding success is not the comeback. This works better if the band in 2000 a new attempt ventures with the brothers De Hont and Jaap de Groot in the ranks. Ador Otting was now deceased in 1997.
In December 2004, De Hont sends a letter to the editor of Vara TV Magazine, following the text "Jan de Hont, a former guitarist for ZZ & The Masks" in this magazine. He writes that he still guitarist of The Masks, she most recently played in Carré, and that the band is now a part "of a package which includes Sailor, The Rubettes, The Fortunes, Middle Of The Road and Shocking Blue Part part. "

Mr. Lator

Devil Dick said...

thnx mr. lator!